REGULAMIN SKLEPU INTERENTOWEGO TERRPOL.PL

Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie internetowym terrpol.pl.

I. Informacja o Firmie:

1. Sklep internetowy www.terrpol.pl jest prowadzony przez firmę:

TERRPOL Michał Naruszewicz
19-200 Grajewo, ul. Spokojna 14, woj. podlaskie
NIP. 719-147-22-96
REGON 200755040

II. Przedmiot sprzedaży:

2. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego terrpol.pl.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.terrpol.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów poekspozycyjnych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego terrpol.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego terrpol.pl.

6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

- przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)

- za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,

- gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy,

7. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

III. Składanie i realizacja zamówienia:

9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

10. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie produktu do koszyka;
b. zalogowanie się na swoje konto lub złożenie zamówienia jako gość;
c. wybór rodzaju dostawy;
d. wybór metody płatności;
e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.

11. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

12. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego co powinno nastąpić w terminie 14 dni od złożenia zamówienia.

13. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

14. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

15. W wyjątkowych sytuacjach gdy terrpol.pl nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, klient ma prawo wyboru czy zrealizuje zamówienie tylko w części czy rezygnuje z zamówienia.

16. terrpol.pl zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta.

17. terrpol.pl zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z zamawiającym.

IV. Dostawa:

18. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym terrpol.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

19. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie od 5 do 14 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji.

20. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem dostawy do wskazanego przez Klienta w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

Kurierem Geis nadawane są wieksze gabaryty przesyłek na pół palecie bądz palecie euro ( ceny dostaw 169zł i wieksze) ,w systemie burta-burta. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki pod same drzwi.

21. Klient może także odebrać zamówiony towar w siedzibie firmy.

22. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik dostawy i podawany jest do wiadomości Klienta przed dostawą towaru do Klienta.

23. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej, odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

24. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem http://terrpol.pl/kontakt oraz przesłania na adres meilowy kontakt@terrpol.pl skanu protokołu sporządzonego przy odbiorze przesyłki (tj z data faktyczną dostarczena przesyłki).Protokół jest niezbędny do procedury uznania reklamacji terrariów szklanych, z płyty meblowej, jak i akwariów bądź akwaterrariów. Zaleca się również przesłania zdjęć uszkodzonych części na podany wyżej adres meilowy.

V. Prawo do odstąpienia od umowy:

25. Klientowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

26. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

27. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym tutaj lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

28. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

29. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

30. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

31. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

32. Klient nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

33. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

34. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

35. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

36. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

37. Klientowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

VI. Reklamacje:

38. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

39. Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną http://terrpol.pl/kontakt

40. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia paragonu, faktura VAT, etc.).

41. Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres:

TERRPOL Michał Naruszewicz, 19-200 Grajewo, Spokojna 14 z dopiskiem „reklamacja”.

42. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.

43. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

44. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta.

45. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umowa przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).

46. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

47. Warunki eksplotacji:

 • Terrarium/akwarium powinno stać na gładkiej, równej powierzchni.
 • Terrarium/akwarium powinno opierać się całą powierzchnią dna o powierzchnię na której stoi. Niedopuszczalne jest bujane się zbiornika, bądź wystawanie którejkolwiek jego krawędzi poza obręb podstawy.
 • Terrarum/akwarium należy ustawic na podstawce lub podłożyc pod dno specjalną matę, dopasowną do niego rozmiarami.
 • Przed rozpoczęciem korzystania z zbiornika należy je umyc letnia wodą, aby usunąć ewentualne zabrudzenia powstałe podczas produkcji i transportu.
 • Terrarium/akwarium nie nalezy myć gorąca ani też bardzo zimną wodą.
 • Maksymalny poziom wody w akwarium to 10mm ponizej jego górnej krawędzi.
 • Akcesoria grzewcze nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu ze szkłem.

Zabrania sie:

 • Korzystania z terrarium/akwarium niezgodnie z jego przeznaczeniem
 • Naruszania warunków eksploatacji produktu
 • Jakielkowiek ingerencji w mejsca łączenia szyb (np.przycinanie spoin silikonowych)
 • Prób usuwania listew wzmacniających w akwariach .
Producent nie uznaje żadnych reklamacji w przypadku uszkodzenia szyb terrarium/akwarium (pękcnięcia, ukruszenia), widocznego uszkodzenia spion silikonowych, naruszenia warunków ekspolatacji.

VII. Ochrona danych osobowych:

48. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z zakupami jest Terrpol Michał Naruszewicz. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta.

49. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

50. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

51. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

52. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

Postanowienia końcowe:

53. Regulamin jest częścią zawieranej przez terrpol.pl oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

54. terrpol.pl ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

55. Zgodnie z art 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

56. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej terrpol.pl

57. Regulamin Sklepu Internetowego terrpol.pl  nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).